Πολιτική Ποιότητας – Clinilab Α.Ε.

 

H CLINILAB δραστηριοποιείται στην:

Εμπορία Ορθοπαιδικών και Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων, Βιο-υλικών, Συνθετικών και Ανθρώπινων Μοσχευμάτων, Υλικών Σπονδυλοδεσίας και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού.

 

Πρωταρχικός της στόχος είναι η ανάπτυξη πολύχρονης σχέσης με τους πελάτες της. Επιδίωξή της είναι η διαρκής και ανελλιπής αναβάθμιση του επιπέδου παροχής εξυπηρέτησης σε αυτούς.

 

Για να πετύχει τα προαναφερόμενα, η Διοίκηση της CLINILAB A.E. έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνο με τα Διεθνή Πρότυπα ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ ISO 13485:2016 και την Υπουργική Απόφαση 32/Β 1348/2004, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών της και στην ικανοποίηση των πελατών της. Βάσει αυτού:

  • Ανασκοπεί τις υπηρεσίες της με σκοπό τη συνεχή βελτίωση τους, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.,
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους και το κατάλληλο περιβάλλον για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας,
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα,
  • Έχει θέσει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα όσον αφορά προϊόντα/υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται, ποσοτικοποιούνται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στο πλαίσιο της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας αλλά και όποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής κατηγορίες αντικειμενικών στόχων ποιότητας:

-Χρόνος ανταπόκρισης στις παραγγελίες πελατών

-Χρόνος επίλυσης περιστατικών πελατών

-Ελαχιστοποίηση περιστατικών πελατών με κοινή αιτία

-Ελαχιστοποίηση επιστροφών προϊόντων από πελάτες λόγω μη συμμορφώσεων

-Ελαχιστοποίηση της παρουσίας μη συμμορφούμενων προϊόντων

-Αύξηση μεριδίου αγοράς και κερδών

-Αύξηση ορισμένων κατηγοριών πελατών

-Αύξηση του ποσοστού προσφορών που καταλήγουν σε σύμβαση.

 

Η εταιρεία δεσμεύεται να ανταποκρίνεται με συνέχεια και συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών της αλλά και των προσδοκιών τους. Επίσης δεσμεύεται για τη συμμόρφωσή της με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία (εφαρμοστέες απαιτήσεις) και για τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ. Τέλος, η εταιρεία δεσμεύεται για την τήρηση, εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών/χρηστών της (νοσοκομείων ή ιδιωτών), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Αθήνα, 16/05/2022

 

Ανδρέας Μπεκυράς

Δ/νων Σύμβουλος