Πολιτική Ποιότητας – Clinilab Α.Ε.

 

H CLINILAB δραστηριοποιείται στην:

Εμπορία και Επιστημονική Υποστήριξη Ορθοπαιδικών, Γναθοπροσωπικών Εμφυτευμάτων, Συνθετικών και Ανθρώπινων Μοσχευμάτων, Υλικών Σπονδυλοδεσίας και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού.

 

Πρωταρχικός της στόχος είναι η διαρκής και ανελλιπής βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών και καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων στους πελάτες της. Επιδίωξη της είναι η ανάπτυξη μακροχρόνιας επαγγελματικής σχέσης εμπιστοσύνης με αυτούς.

 

Για να πετύχει τα προαναφερόμενα, η Διοίκηση της CLINILAB A.E. έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνο με τα Διεθνή Πρότυπα ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ ISO 13485:2016 και την Υπουργική Απόφαση 32/Β 1348/2004, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών της και στην ικανοποίηση των πελατών της. Βάσει αυτού:

 • Ανασκοπεί τις υπηρεσίες της με σκοπό τη συνεχή βελτίωση τους, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.,
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους και το κατάλληλο περιβάλλον για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας,
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα,
 • Έχει θέσει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα όσον αφορά προϊόντα/υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται, ποσοτικοποιούνται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στο πλαίσιο της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας αλλά και όποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής κατηγορίες αντικειμενικών στόχων ποιότητας:
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου ανταπόκρισης στις παραγγελίες πελατών
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου αναφοράς και επίλυσης πιθανών επιπλοκών
 • Προσθήκη νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων ετησίως
 • Συνεχής επιστημονική κατάρτιση προσωπικού και πελατών όσον αφορά στα διαθέσιμα προϊόντα της
 • Διαρκής έλεγχος αξιοπιστίας των προμηθευτών
 • Άμεση απόσυρση μη συμμορφούμενων προϊόντων
 • Αύξηση του ποσοστού προσφορών που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών.

 

Η εταιρεία δεσμεύεται να ανταποκρίνεται με αμεσότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών της αλλά και των προσδοκιών τους. Επίσης δεσμεύεται για τη συμμόρφωσή της με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία (εφαρμοστέες απαιτήσεις) και για τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ. Τέλος, η εταιρεία δεσμεύεται για την τήρηση, εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών/χρηστών της (νοσοκομείων ή ιδιωτών), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.