Πολιτική Ιδιωτικότητας – Clinilab Α.Ε.

 

Η παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ αναφέρεται στο τρόπο με τον οποίο η CLINILAB Α.Ε συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679,  γνωστό και ως ΓΚΠΔ ή GDPR.

 

Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγουμε


Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε είναι:

 • Δεδομένα για την εκτέλεση παραγγελιών. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας.
 • Δεδομένα των συνεργατών μας.
 • Δεδομένα του προσωπικού μας.
 • Δεδομένα επικοινωνίας με τρίτους και video επιτήρησης χώρων.
 • Δεδομένα που συλλέγονται ηλεκτρονικά, όπως IP address, browser, device type, μέσω της πρόσβασης στην ιστοσελίδα www.clinilab.gr.

 

Τα υπόψη δεδομένα συλλέγονται είτε άμεσα από τους πελάτες και συνεργάτες μας με τη συναίνεση τους όπου απαιτείται, είτε μέσω τρίτων οι οποίοι μας επιτρέπουν την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχοντας εξασφαλίσει την συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων.

 

Σκοπός επεξεργασίας


H Εταιρεία επεξεργάζεται τα  προσωπικά δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση Συμβάσεων, τη συμμόρφωση με Νομικές ή Κανονιστικές υποχρεώσεις και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και προωθητικών ενεργειών, καθώς και για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων της.

 

Αποδέκτες των Δεδομένων

 

Πρόσβαση στα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, όταν επεξεργάζονται για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν, ενδέχεται να έχουν:

 • Τμήματα της Εταιρείας όπως έχουν καθοριστεί στην Πολιτική Πρόσβασης.
 • Εποπτικές, ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές, όταν υπάρχει υποχρέωση από το νόμο.
 • Πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για στοιχεία πληρωμών.
 • Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι, ελεγκτές και λογιστές.
 • Γραφεία ταξιδιών – Γραφεία οργάνωσης συνεδρίων.
 • Προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Εταιρείες δημιουργίας και υποστήριξης ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Εταιρείες ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 

Οι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές, συνάπτουν συμβάσεις με την Εταιρεία, με τις οποίες αναλαμβάνουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων.

 

Διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

 

Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική, εκπαιδευτική ή άλλη σχέση (ατομικά ή σε σχέση με τις συναλλαγές μας).

 

Αφότου ολοκληρωθεί η επιχειρηματική σχέση, διατηρούμε τα δεδομένα για έως και δέκα (10) χρόνια, σύμφωνα με:

 • Τις απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων Υλικοεπαγρύπνησης
 • Τις απαιτήσεις διατήρησης φορολογικών στοιχείων
 • Τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Τις απαιτήσεις διατήρησης στοιχείων προσωπικού
 • Τις Συμβατικές Υποχρεώσεις με Δημόσιους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από 10 χρόνια, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς ή τεχνικούς λόγους.

 

Ασφάλεια επεξεργασίας


Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την CLINILAB. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κάθε εργαζόμενος της CLINILAB Α.Ε.  που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Διαβιβάζουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας.

 

Άσκηση των δικαιωμάτων σας


Από τον Μάιο του 2018 βρίσκεται εν ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (2016/679). Στο πλαίσιο του νέου αυτού Κανονισμού μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματά που απορρέουν από τις διατάξεις του:

 • Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που η διατήρησή τους δεν απαιτείται από την Νομοθεσία ή για την παροχή μιας υπηρεσίας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Επικοινωνία

 

Για οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας:

 • τηλεφωνικά στο 210 94.84.090 ή
 • μέσω επιστολής στη Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 344 & Σόλωνος 4, 176 73 Καλλιθέα, Αττική.

 

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα επικοινωνίας με την αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, e-mail επικοινωνίας contact@dpa.gr).